Logo
  • I’ve had the pleasure to attend your contributions to the Hannover international fireworks contest for the last three years. Being a pyrotechnician myself, I have to say that your stunning performances have been a big inspiration to me! T, Germany

Notice

All information about laws, permits and permit applications are currently only available in Swedish.
If you need help understanding this information or applying for permits with Swedish authorities to arrange your fireworks event, or have any other questions about this, we will gladly help you out. Please contact us via our contact form if you need help.

Permits

Behöver man tillstånd för fyrverkeri? Ja, det kan behövas både för inköp, innehav, handel, skjutning osv.
Vi skall här gå igenom de vanligaste typerna av tillstånd.


1. Tillstånd att skjuta ett fyrverkeri

Att skjuta ett fyrverkeri kan kräva tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos polisen och kostar 600 kronor som skall betalas i förskott.

Tillståndet kan sökas på blankett som kan fås av polismyndigheten. Ansökan skall alltid innehålla:

• Tid och plats för fyrverkeriet

• Namn, adress, telefon till sökanden

• Ansvarig anordnare, kan vara en person ( personnummer anges ) eller ett företag ( org.nr anges )

• Ibland kräver polisen även en skiss över skjutplatsen och info om vilken max storlek på pjäser som avses användas. Detta gäller t.ex. i Göteborg

Att få tillstånd kan ta mellan några dagar och några veckor, beroende på hur mycket polisen och deras remissinstanser ( framförallt räddningstjänsten ) har att göra.

Obs! vare sig tillstånd krävs eller inte är alltid den som skjuter ansvarig – ett tillstånd för inte över ansvaret på polisen!

1.1. Inomhusfyrverkeri:

När det gäller inomhusfyrverkerier säger ordningslagen att tillstånd alltid krävs vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Detta gäller alltså exempelvis på diskotek, konserter, mässor mm som är öppna för allmänheten. Undantagen är exempelvis firmafester och privata kalas där inte vem som helst har tillträde.

Obs! att även om inte polistillstånd krävs för ett inomhusfyrverkeri skall man alltid ha lokalägarens tillstånd. Vidare måste ev. rökdetektorer stängas av under och en stund efter fyrverkeriet för att undvika dyra och onödiga falsklarm med sådana larm som är direktkopplade till räddningstjänst eller brandkår.

1.2. Utomhusfyrverkeri:

Ordningslagen säger att tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor utomhus ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

I praktiken är det upp till var och en att tolka denna skrivning. Ju större, senare och mer centralt beläget ett fyrverkeri är, desto ”mer” krävs tillstånd. Ett litet fyrverkeri tidigt på kvällen ute på landet kräver alltså i allmänhet inte tillstånd. Ett större fyrverkeri, sent på natten, mitt i stan kräver däremot oftast tillstånd.

 

2. Tillstånd för förvärv, innehav och förvaring

2.1. När krävs sådant tillstånd?

Tillstånd krävs för innehav av bl.a. inomhuspjäser med eltändning och många professionella pjäser, såsom lösa bomber och tårtor över 1 kg satsvikt. Obs! dessa pjäser måste i vilket fall vara godkända av Räddningsverket eller SÄI!

Denna typ av tillstånd söks hos kommunen. I Göteborg har byggnadsnämnden hand om tillstånd för explosiva varor. Byggnadsnämnden skickar sedan remiss till polis och räddningstjänst, som yttrar sig om ansökan. Ett kommunalt tillstånd i Göteborg kostar för närvarande 6.400 kronor (en avsevärd fördyring när kommunen tagit över verksamheten).

När man ansökt kommer man att inspektera ditt förråd. Detta kan vara en skrubb eller ett låsbart plåtskåp där inget annat förvaras. Ev. krav på brandklassning kan förekomma. Vid besöket kontrolleras att förrådet uppfyller de krav som ställs på brandskydd mm enligt lagstiftningen.

2.2 SRVs klassificering av godkända pjäser

Så här är fyrverkerierna klassificerade av MSB/SRV:
151: Ingen åldersgräns

152: 18 års åldersgräns (Var 15 år före december 2001 )

153: 18 års åldersgräns

154: 18 års åldersgräns. Kräver tillstånd för förvärv, innehav och förvaring.

Siffrorna 151, 152 osv. ingår i MSB/SRV:s godkännandenummer som skall finnas på alla godkända pjäser. Numren är av formen SE-07.153.34.903, där siffrorna 07 anger godkännandeåret, 153 är alltså kategorin. 34 är fabriksnumret ( GFFAB i detta fall). 903 är ett serienummer som kan vara mellan 001 och 999. Det är alltså kategori 154 som kräver tillstånd som vi talar om här.

2.3. Handelstillstånd

Handelstillstånd söks hos kommunen på liknande sätt som tillstånd för förvärv, innehav och förvaring. Tala med myndigheten!

Permit application forms

Tillstånd för att skjuta fyrverkerier

När du ska använda fyrverkerier, så kan du behöva ett tillstånd för användningen enligt ordningslagen. Tillståndet söks hos polisen, ”Tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst, begagnande av offentlig plats”. (RPS 510.1 02-01)

Blankett finns på www.polisen.se samt här.

Tillstånd för att förvara fyrverkerier mm.

Om du vill syssla med lite mer avancerade pyrotekniska produkter, måste du söka tillstånd.
Tidigare sökte man tillstånd hos Polisen, men idag är ansvaret fördelat till kommunerna. Detta gäller alltså för:

Ansökan om…
Förvärv av explosiva varor
Förvaring av explosiva varor
Handel med explosiva varor
Överföring av explosiva varor inom Sverige
Godkännande av föreståndare

Blanketter finns hos kommunerna, men även MSB har ett förslag på blankett.

För Göteborg och närliggande kranskommuner hittar du mer information hos Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det som tidigare kallades Räddningsverket (inklusive Spängämnesinspektionen), har numera upphört, och i stället tagits över av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Swedish Law

Gällande lagar kring att förvara, arrangera och skjuta fyrverkerier och allmän hantering av pyrotekniska varor finns här:

Ordningslag (1993:1617) – 3 §, 7 §, 9 §, 20 §

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förutom lagar finns en mängd förordningar och allmänna råd som reglerar verksamheten, som alla kan hittas hos Sveriges Riksdag. Vi rekommenderar er även att läsa handboken om förvaring av explosiva varor.

Det som tidigare kallades Räddningsverket (inklusive Spängämnesinspektionen) har numera upphört, och i stället tagits över av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Environmental issues

Vi på Göteborgs FyrverkeriFabrik har länge arbetat med miljöfrågor och ställer hårda krav på våra leverantörer.

När Stockholm Water festival införde sina miljökrav för fyrverkerier hade vi redan haft interna regler i flera år.

Det finns inga miljöproblem i Sverige på grund av fyrverkerier, men var och en måste ju ta sitt miljöansvar. Dessutom är det viktigt för våra uppdragsgivare att kunna hålla en hög miljöprofil. Ett fyrverkeri får inte ge badwill i miljöhänseende!


De viktigaste bitarna vi arbetar med är:

Materialval

Vi använder huvudsakligen papp i våra fyrverkeripjäser i stället för plast. Detta av både miljö- och säkerhetsskäl. Bomber med plastskal ger vassa skärvor som kan träffa publiken om vinden ligger åt fel håll. Pappflagor är en snällare typ av nedfall som bryts ned med tiden.

Kemikalier

GFFAB undviker konsekvent att använda pjäser med bly som ingrediens. Bly används till ”crackling” effekter, dvs knaster eller sprakeffekter. Detta kan man avstå ifrån, eller be leverantörerna att inte använda.

Vidare har vi krävt av alla leverantörer att pjäserna inte får innehålla arsenik och kvicksilver. Dessa kemikalier användes förr i världen, men är ovanliga idag. I våra pjäser förekommer de absolut inte.

Förutom som rena ingredienser kan olika ämnen förekomma som föroreningar i andra ingredienser. De kemikalier som används till fyrverkerier är ofta av teknisk kvalitet – inte 100% rena alltså. Miljö är därför även en kvalitetsfråga. Vi, som använder mycket europeiska pjäser och bara lite exklusivare kinesiska bomber, har därför minimala föroreningar i våra pjäser.

Återvinning

Vi på GFFAB sorterar vårt avfall och lämnar både papper och metall till återvinning. Vi har även viss kompostering av avfall.

Återanvändning

Vår utrustning används om och om igen – såsom mörsare i papp, polyeten och stål. Inte engångsrör som för konsumentfyrverkerier. Detta minskar resursförbrukningen.

Transporter

Vi har lagrat utrustning i depåer runt om i landet vilket sparar på transporterna – bara själva krutet behöver oftast skickas omkring. Vi använder så miljövänliga trasnporter som möjligt, våra anställda och ombud kör i flera fall gas- och etanolbilar.

Sammanfattningsvis innebär våra fyrverkerier ingen nämnvärd påverkan av miljön. Att välja bort fyrverkeri av miljöskäl är ett slag i luften. Ett bra fyrverkeri tillför livskvalitet för många, som är väl värt den lilla miljöbelastning det innebär.

Vidare läsning
För den som är intresserad av att veta mer kan vi hänvisa till ett antal publikationer av branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen:

Fyrverkerier & Miljö
Fyrverkerifakta
Fyrverkeripolicy